ไหว้พระ 9 วัด เกาะเกร็ด (GG 0032)

คำอธิบาย: http://www.thailandholidayclub.com/uncledeng/Bangkok/Attraction/9_Temples/33.jpg คำอธิบาย: http://www.skn.ac.th/skl/skn42/temp85/t1.jpg คำอธิบาย: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1503282 คำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_752.jpg?itok=P5aElJLX

รายระเอียดโปรแกรมการเดินทาง
08.30 น.  ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือท่าช้าง – วังหลวง
09.00 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือท่าช้าง นำทุกท่านล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งรับฟังคำบรรยาย จากวิทยากรผู้ชำนาญเส้นทาง    
             -  แวะ วัดกัลยาณมิตร กราบสักการะหลวงพ่อโต (ซำปอกง)
             - แวะ วัดอรุณราชวราราม  ชมพระปรางค์ องค์ใหญ่ที่สูงเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
             - แวะ วัดระฆังโฆษิตาราม กราบขอพร หลวงปู่โต พรหมรังษี และสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร  
             - แวะ วัดบางอ้อยช้าง กราบรอยพระพุทธบาท (จำลอง) ชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมโบราณ เกราะเกร็ด
             - แวะ วัดปรมัยยิกาวาส กราบขอพร พระนนทมุนินทร์ พระประจำจังหวัดนนทบุรี
             - แวะ วัดไผ่ล้อม กราบขอพรพระประธานในโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
             - แวะ วัดบางจาก กราบขอพระพุทธรูปปางสมาธิองใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่นำเจ้าพระยา
             - แวะ วัดแสงสิริธรรม กราบขอพรหลวงพ่อดำ ที่มีความศักดิ์ในวิหาร
- แวะ วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ในพระอุโบสถ

อัตราค่าบริการเพียง 699 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. เรือไม้โดยสารแวะไหว้พระ (จอยทัวร์ ขนาด 50 ที่นั่ง)
2. มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง และแม่นข้อมูล
3. ประกันการเดินทางวงเงิน หนึ่งล้านบาทถ้วน
**กรณีเดินทางเป็นหมูคณะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เสริมศิริมงคล โปรแกรม B (GG 0033)

คำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/SiamPhoto0000793xx.jpgคำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/04633-005x.jpgคำอธิบาย: http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/pic/chana1.gif

06.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จากทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านออกเดินทางสู่จุดหมายแรก พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือที่คนจีนเรียกว่า ตั่วเล่าเอี้ย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า 1 ใน 3 มหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการบูชา  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เดิมชื่อ วัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนีซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตรกรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3  ศาลหลักเมือง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฝังเสาพระหลักเมือง ณ ใจกลางพระนครใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ตัวเสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทองทึบทั้งต้น ยอดเสาเป็นรูป  บัวตูมมีแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพฯบรรจุอยู่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมี ปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8  พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาล ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าที่น่าสนใจอีกมาก  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง ชั้นเอก เดิมชื่อวัดโพธาราม รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน มีการ  รวบรวม สรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร และมีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ มีพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภ้ัตาคารแว่นฟ้า  (มื้อที่ 2)  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเดินทางต่อไปวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานยิ้มรับฟ้า เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4   วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้าย ราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ เอาวัดแจ้ง เป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เมื่อบูรณะเสร็จพระราชทาน นามว่า วัดอรุณราชธารามในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวราราม  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหารเจ้าพระยา-นิกรบดินทร์ ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า " หมู่บ้านกุฎีจีน " สร้างขึ้นเมื่อ  พศ. 2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า  " วัดกัลยาณมิตร " มีพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐาน "  พระพุทธไตรรัตนนายก "( หลวงพ่อโต ) หรือเรียกตามแบบ จีนว่า " ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง " เป็นปางมารวิชัย
16.00 น.     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่..............เดินทางกลับถึงที่พัก
หมายเหตุ  ทัวร์เมืองไทย ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

อัตราค่าบริการราคา  1,250 บาท / ท่าน (ราคานี้สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป)
อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                                               
-  ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9 ที่นั่ง
-  ค่าอาหารว่าง + เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
-  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ณ ภัตตาคารแว่นฟ้า
-  ค่ามัคคุเทศก์นำชม คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
-  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,0000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-  ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
-  ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และ เงินทำบุญ

 

ไหว้พระ 5 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   (GG 0034)

คำอธิบาย: http://www.tmtworldtours.com/images_content/4.jpgคำอธิบาย: http://www.tmtworldtours.com/images_content/5.jpgคำอธิบาย: http://www.tmtworldtours.com/images_content/6.jpgคำอธิบาย: http://www.tmtworldtours.com/images_content/watniwet.jpg


เช้า  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  พาท่านเดินทางไปอยุธยาเพื่อไหว้พระ     
1.  พระราชวังบางปะอิน เที่ยวชมหอเหมมณเฑียรเทวราช หรือที่บางคนเรียกกันว่า "ศาลพระเจ้าปราสาททอง" มีความเชื่อว่า ถ้าได้มาไหว้ขอพรจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เพราะพระราชวังบางปะอินยังเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ ใน
สมัยก่อน เช่น พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำ พระพิพัฒน์สัตยา การฉลองช้างสำคัญๆ การลอยพระประทีบ พระราชพิธี รัชฎาภิเษก
2.  วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร  เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)  เมื่อปี พ.ศ. 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล  เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง  เป็นศิลปะแบบโกธิค (Gothic) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน  พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน  “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” ซึ่งเป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสีสวยงาม  ถือเป็น วัดไทยแห่งเดียวในประเทศที่สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมแนวยุโรปนอกจากพระอุโบสถที่สวยงามสะดุดตา
3.   ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมส่องหล้า คำว่า ตลาดโก้งโค้ง เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขาย สินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องโก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยา โก้งโค้ง ของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยมีสิ่งที่ดีงามอยู่มากมาย มีทั้งสิ่งก่อสร้าง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ วิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี อยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น
4. ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา หรือ อาคารศาลากลางหลังเก่า กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์ทั้ง 6 พระองค์ พร้อมชมหอนิ
ทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา           
5. วิหารพระมงคลบพิตร ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรือง วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์  พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย เดิมอยู่ทาง ทิศตะวันออกนอกพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้ย้ายมา ไว้ทางด้านตะวันตก ที่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันและโปรดฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้ ครั้นถึงแผ่นดิน ของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสุนีบาต ทำให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตรเสียหายจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตร ได้ถูกไฟไหม้ พระวิหารและองค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ฝีมือ ไม่งดงามอ่อนช้อยเหมือนเก่า บริเวณข้างวิหารพระมงคล
บพิตรทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็น สนามหลวง ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และ
เจ้านายเช่นเดียวกับ ท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟเผาผลาญ ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.  2310 จนเครื่องบนของพระวิหารพังลงมา ถูกพระเมาฬีและพระกรขวาขององค์พระชำรุด พระยาโบราณราชธานินทร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ได้บูรณะซ่อมแซมให้คืนดี สำหรับพระวิหารที่ชำรุดหักพังเกือบจะโดย
สิ้นเชิงนั้น ได้บูรณะขึ้นใหม่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดย นายอูนุ นายกรัฐมนตรีสหภาพพม่าในขณะนั้น ได้
บริจาคเงินจำนวนสองแสนบาท ร่วมกับฝ่ายรัฐบาลไทยอีกสองแสนห้าหมื่นบาท
อัตราค่าบริการเพียง  1,500 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้โดยการ ไป-กลับ
2. มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง และแม่นข้อมูล
3. ประกันการเดินทางวงเงิน หนึ่งล้านบาทถ้วน
**กรณีเดินทางเป็นหมูคณะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 

ไหว้พระ 5 พี่น้อง 1 วัน  (GG 0035)  

คำอธิบาย: http://www.tmtworldtours.com/images_content/5peenong.jpg

อิ่มใจ อิ่มบุญ ไหว้พระ 5 พี่น้อง
1.   หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.   หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
3.   หลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
4.   หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
5.   หลวงพ่อเขาตะเครา วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี
06.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมบริการอาหาร (มื้อที่1)
08.00 น.   เชิญท่านนมัสการขอพรจาก องค์หลวงพ่อพุทธโสธร  ณ วัดโสธรวรารามวรวิหารเดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิม ไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน ,  วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่เศษ สำหรับปูชนียสถานมีพระประธานในอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อโต"เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีมาเป็น  เวลานานตามประวัติกล่าวว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นองค์พี่ หลวงพ่อโสธรเป็น  องค์ กลางและหลวงพ่อโตเป็นองค์น้องสุด เมื่อได้พระพุทธรูปเป็นมิ่งขวัญของวัดจึง เรียกว่า "วัดบางพลีใหญ่ใน" หรือ "วัดหลวงพ่อโต" มาตราบจนทุกวันนี้
12.00 น.   เชิญท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดดอนหวาย  ซึ่ง ตั้งอยู่บนแม่น้ำท่าจีน ความยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร อยู่ติดกับวัดคงคารามดอนหวาย ตลาดน้ำมีลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่อยู่ติดแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้า แม่ค้า นำสินค้าและอาหารมาจำหน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย  (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
13.30 น.   วัดไร่ขิง นำท่านนมัสการ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” วัด ไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงอาหารปลา ได้อีกด้วย ,  วัดบ้านแหลม เดิม ชื่อ วัดศรีจำปา ตามพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา ปี พ.ศ. 2307 พม่ายกทัพเข้ามาตีเมืองเพชรบุรี แต่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพมาช่วยรักษาเมืองไว้ได้ ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่ กลองเหนือวัดศรีจำปา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแหลม” ตามชื่อบ้านเดิมของตนในเมืองเพชรและช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปา เรียกวัดนี้ใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” ภาย ในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์ หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่กลองแห่ง สมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทยทุกสารทิศมานานนับสมัยจน ถึงกับมีคำกล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึงเมืองสมุทรสงคราม วัดเขาตะเครา เชิญท่านนมัสการขอพรจาก “หลวงพ่อวัดเขาตะเคราหรือหลวงพ่อทอง” เป็น พระพุทธรูปนั่งปรกมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร หล่อด้วยเนื้อทองหรือทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาวัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ พุทธศาสนิกชนต่างเคารพนับถือล่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์ได้มานมัสการปิดทอง องค์หลวงพ่อมานานนับร้อยปี กระทั่งทองคำเปลวที่ปิดบนองค์ท่านพูนหนาทั้งองค์จนกลมเหมือนลูกฟัก จึงเรียกขานว่า “หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา”
17.00 น.  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราคาบริการ  1,500 บาท / ท่าน

หมายเหตุ  ทัวร์เมืองไทย  ขอ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  (GG 0036)

คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/298/033/000/1436603901-damnoen01-o.jpgคำอธิบาย: https://nongkarwchaam.files.wordpress.com/2015/01/27821.jpgคำอธิบาย: http://salm.blob.core.windows.net/review-source/thetrippacker_nakornpathom_wat_pathom_chedi_and_night_market_t_001.jpg


06.30  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย  เสร็จแล้วออกเดินทางสู่วัดถ้ำเสือ ไหว้พระ ทำบุญ พบกับพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของกาญจนบุรี  หลังจากนั้นเดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานรางรถไฟที่ใช้ข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ความยาวประมาณ 300 เมตร สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 2485 และทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัย ร. 6 ซึ่งคาดว่าเป็นพระราชวังของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ หรือเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต ออกเดินทางสู่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9-10

11-12

ค่าใช้จ่าย : ท่าน

1,600

1,400

1,300

1,200

1,100

มัดจำท่านละ

1,000

 

บึงฉวาก + ตลาดสามชุก + หมู่บ้านควายไทย (GG 0037)

คำอธิบาย: http://luuksorn.diaryclub.com/images/20100828_page1.jpgคำอธิบาย: http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/picture2010%5C87255410283.jpgคำอธิบาย: http://galakung.com/public/images/travel/f2bccba633de625d343d6f5721170de7.jpgคำอธิบาย: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAqJWSe9oOE6LIiqu_y-5zS-ch6EmGDkmSopho3NPNsR5TXBx_bA
07.00  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่บึงฉวาก เพลิดเพลินไปกับอุโมงค์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย , อุทยานพันธุ์พืชผัก และสวนสัตว์ ออกเดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน  เสร็จแล้วเดินทางต่อไปที่ สามชุก ตลาด 100 ปี ย่านการค้าโบราณของชาวจีน ชมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่ยังคงสภาพดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์  เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อชมการจำลองวิถีชีวิตของชุมชนชาวบ้านในแถบชนบท พร้อมชมการแสดงความสามารถของควายไทย หลังจากนั้นออกเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถานที่หนึ่งในวรรณคดีเรืองขุนช้าง-ขุนแผน เสร็จไปกราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และชม มังกรสวรรค์ ยาวที่สุดในโลก 17.00  แวะซื้อของฝากที่ร้าน เอกชัยสาลี่สุพรรณ และออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9-10

11-12

ค่าใช้จ่าย : ท่าน

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100 

ค่าใช้จ่าย : เด็ก

อายุต่ำกว่า 4 ปี  =  ฟรี

มัดจำท่านละ

เต็มจำนวน


ลพบุรี + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ + โอเอซิสฟาร์ม + พระปรางค์สามยอด (GG 0038)

คำอธิบาย: รูปภาพคำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โอเอซิส ฟาร์ม ลพบุรีคำอธิบาย: http://www.worldwidegrp.com/images/column_1323402462/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%811.jpgคำอธิบาย: http://www.7wondersthailand.com/images/awb_image146255463836.jpg


06.30  ออกเดินทางไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พาท่านนั่งรถราง ชมความสวยงามบนสันเขื่อน ถ่ายรูป เดินเล่นตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังโอเอซิสฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจรในทุ่งหญ้าริมเชิงเขาสไตล์ซาฟารี สนุกสนานกับกิจกรรมป้อนอาหาร และถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดท่ามกลางทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งตามฤดูกาล (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)  เดินทางไปทานอาหารกลางวันที่ อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก นั่งแพชมวิวอ่างเก็บน้ำ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเดินทางไปยัง ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานเก่าแก่ครั้งขอมครองเมืองลพบุรี ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐาน พระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์  นอกจากนี้ศาลพระกาฬยังมีจุดน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวอีกอย่างคือ ฝูงลิงที่มี่อยู่มากกว่า 100 ตัว  เดินทางไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 เพื่อใช้ประทับ ณ เมืองลพบุรี  แล้วเดินทางต่อไปยัง พระปรางค์สามยอด  เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง ถือเป็นสัญลักษณ์ของ จ. ลพบุรี  17.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9-10

11-12

ค่าใช้จ่าย : ท่าน

1,700

1,600

1,500

1,300

1,200 

ค่าใช้จ่าย : เด็ก

อายุต่ำกว่า 4 ปี  =  ฟรี

มัดจำท่านละ

เต็มจำนวน

 

พระตำหนักเขาค้อ-อนุสรณ์เขาค้อ-น้ำตกศรีดิษฐ์-พระธาตุผาซ่อนแก้ว
จุดชมวิวภูทับเบิก-แปลงปลูกกระหล่ำปลี-ไร่กำนันจุล (GG 0039)

คำอธิบาย: http://tipskhaokho.com/wp-content/uploads/2015/01/05.jpgคำอธิบาย: http://www.qetour.com/system/promotion_picture/4266.jpgคำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระตำหนักเขาค้อ


วันที่ 1  กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-พระตำหนักเขาค้อ-พิพิธภัณฑ์อาวุธ-น้ำตกศรีดิษฐ์-พระธาตุผาซ่อนแก้ว
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศบริการอาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ ระหว่าง ทางแวะเข้าห้องน้ำ ที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก  เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ นำท่านขึ้นสู่เขาค้อ บริเวณบ้านนางั่ว
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านมาลี บนเขาค้อ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเข้าชม พระตำหนักเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนพร้อมใจกันสร้างถวาย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน  ขึ้นสู่ยอดเขาค้อ ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ ชมอาวุธต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ใน อดีต ไม่ว่าจะเป็น รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ๆ และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาเพชรบูรณ์  อนุสรณ์เขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และเป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ ชม น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ในช่วงฤดูฝนจะมี น้ำไหลปริมาณมาก ช่วงฤดูแล้งน้ำไหลเอื่อยๆ ให้ท่านถ่ายภาพตามอิสระ เดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ให้ท่านได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงามของ สถาปัตยกรรมภายในวัด พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัว ประดับไปด้วยเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้วและเศษกระเบื้องที่เหลือใช้นำมาตกแต่งได้อย่างสวยงาม
17.30 น.  นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม อิมพีเรียลภูแก้ว รีสอร์ท
18.30 น.  บริการอาหารค่ำ(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน 

วันที่ 2  ภูทับเบิก-จุดชมวิวหอดูดาว-แปลงปลูกกระหล่ำปลี-Routh 12-ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ
04.00 น.  ตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวขึ้นภูทับเบิก  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิว อาคารหอ ดูดาวและจุดวัดอุณหภูมิ ถือว่าเป็นสูงสุดของภูทับเบิก ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวในการขึ้นชม พระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก นำท่านชม วัดป่าภูทับเบิก ซึ่งเป็นจุดที่รองรับน้ำฟ้ากลางหาว เพื่อนำไปรวม เป็นน้ำเพชรน้อมเกล้า ถวายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำท่านชม แปลงปลูกกระหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศที่ไกลสุดลูกตา เป็นภาพที่งดงามยามเช้า ในช่วงฤดูฝน ท่านจะได้เห็นสายหมอกที่ปกคลุม บนยอดเขาที่สวยงามยิ่งนัก ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก
08.30 น.  บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วมีเวลาให้ท่านได้เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชม Route 12 ร้านกาแฟริมทางกลิ่นอายแบบตะวันตก ด้วยคอนเซ็ปกาแฟย้อน ยุค เชิญท่านพักผ่อนและเลือกจิบกาแฟตามอิสระ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงามของทิวทัศน์ภูเขาที่สลับซับซ้อน แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์  ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล ร้านของฝากที่ขึ้นชื่อและมีสินค้าโอทอปมากมาย อาทิ ปลา ส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ,น้ำผลไม้ต่างๆ,ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย
15.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั้มน้ำมัน เพื่อความสะดวก

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ :

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาต่อคน

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว

 

ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง

3,900

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง

3,900

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

3,900

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

3,600

เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

3,200

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

800

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน 
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง 
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง 
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ 
3. กรุณาส่งเอกสาร,หนังสือเดินทางตัวจริง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
4. การชำระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการส่วนที่เหลือเต็มจำนวน ก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจาก ทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ 

การยกเลิกการเดินทาง 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ 
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด อ3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด 
5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ 8 ท่าน) 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคา ค่าน้ำมัน,ค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับขึ้น ก่อนการเดินทาง 
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้ใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน,ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง,การประท้วง,การก่อจราจล,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางการเมือง และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

2 วัน 1 คืน (GG 0040)
คำอธิบาย: http://108like.com/trips/image/731d9329cd156c8_1428234333.jpgคำอธิบาย: http://www.tlcthai.com/travel/wp-content/uploads/2009/12/New-Image4-800x524.jpgคำอธิบาย: http://i916.photobucket.com/albums/ad9/dog_is_fish/DSC_2983.jpg

   วันแรกเดินทาง  เวลา 20.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมกันแล้วก็ ออกเดินทางโดยรถตู้   ไปนอนพักค้างคืนที่ เกสต์เฮ้าส์ บ้านอีต่อง  คงถึงที่พักประมาณ ตี 3
             
              วันที่สอง   ตื่นเช้า  เตรียมชุดเดินป่า  สวมเสื้อแขนยาว  รับถุงมือ   เดินไปทานอาหารเช้าและรับอาหารกลางวันคนละห่อ  ที่ร้านน้องหน่อย   พบเจ้าหน้าที่และลูกหาบ  เริ่มเดินจากร้านน้องหน่อยไปเลย    เส้นทางเดินไม่ยาก จากความสูง 800 เมตร ไปสู่ยอดสูงสุดที่ 1106 เมตร   แต่ต้องระวังลื่นถ้าฝนตก  เพราะดินแข็ง  รองเท้าจะไม่ค่อยเกาะพื้น  ต้องมีใช้ไม้เท้าช่วย   ระยะทางราว 6 กม. หรือใช้เวลาเดินกันสบาย ๆ ไม่ต้องรีบ  4 ชม.   ใครหิวก็หยุดพักทานอาหารกลางวันระหว่างทาง   เส้นทางนี้ไม่มีหลง  ถ้าเดินบนสันเขาอย่างเดียว  ไปถึงจุดตั้งแค๊มป์  บนสันเขาก่อนถึงยอดประมาณ 1000 เมตร   

           พักตั้งเต๊นท์ จัดของเข้าเต็นท์  บ่ายๆ พอให้แดดอ่อน    ออกเดินลง ผ่านจุดตั้งแค๊มป์ที่สอง  ไต่ผ่านสันคมมีด  สู่ยอดเขาช้างเผือก ความสูง 1,249 ม.( ปัจจุบันอุทยาน  ขึงเชือกให้จับ ทุกๆ ช่วงทางชันและอันตราย )  บนยอดเขาจะมองได้ 360 องศา  เห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม     แล้วเดินย้อนกลับมาแค๊มป์   เย็น ร่วมกันทำอาหารทาน ดื่ม  และสังสรรค์  ท่ามกลางลมหนาวด้วยกัน

            วันที่สาม  เช้าปลุกชมวิวอาทิตย์ขึ้น  มองได้จากหน้าเต๊นท์   ทานอาหารเช้า  เดินลงเขา  มาทานอาหารจานเดียวมื้อกลางวัน  ที่ร้านน้องหน่อย  อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินทางกลับ   แวะทานอาหารค่ำที่บ้านโป่ง    กลับถึงกรุงเทพประมาณ  4 ทุ่ม   

            ค่าทริป  คนละ  2,500 บาท    เป็น   ค่ารถตู้  ค่าเกสต์เฮ้าส์ที่บ้านอีต่อง   ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานและค่าพักแรม  ค่าเจ้าหน้าที่และลูกหาบ  ค่าเต็นท์  ค่าอาหารและน้ำดื่ม  6 มื้อ   ถุงกันทาก  ถุงมือ  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงินคนละ 1,000,000 บาท 
 
            ของที่สมาชิกต้องนำไป ...เต๊นท์ส่วนตัว (ถ้ามี)  ถุงนอน ( ถ้าไม่มีให้แจ้งด้วย จะจัดให้ ) เสื้อกันหนาว (กลางคืนจะหนาว  15 -20  องศา )  ชุดนอนอบอุ่น   รองเท้าที่มีดอกลึก (ใช้รองเท้ารัดส้นได้)  ไฟฉาย รองเท้าแตะ  ขนม  ของใช้ส่วนตัว

 

ทัวร์อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 2 วัน 1 คืน (GG 0041)
คำอธิบาย: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E8914504/E8914504-2.jpgคำอธิบาย: http://board.trekkingthai.com/board/upload/photo/2007-04/88031_e4o3Q3ob8t0353.jpgคำอธิบาย: http://suvarnabhumiairport.com/uploads/profiles/0000000001/filemanager/images/amphawa-6(1).jpgคำอธิบาย: http://farm4.static.flickr.com/3077/3462477966_3ea767f24c.jpg

วันแรก วัดบ้านแหลม ตลาดร่มหุบ ดอนหอยหลอด วัดบางกะพ้อม ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย
07.30 น.  คณะพร้อมกันออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 น. นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซี่งมีตำนานเป็นพี่น้องกับ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตบางพลี และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดเพชรสมุทร เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นไปสัมผัสตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดเสี่ยงตาย บริเวณสองฝั่งทางรถไฟ ซึ่งหากมีรถไฟผ่าน ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บของทันที และเดินทางต่อเพื่อไปสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ ชมทิวทัศน์ และเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ดอนหอยหลอด
12.00 น.บริการอาหารทะเล ณ ร้านคุ้นลิ้น ดอยหอยหลอด (มื้อที่ 1) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พาเที่ยวชมวัดบางกะพ้อม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา นมัสการหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมภาพนูนต่ำ ชมจิตรกรรมฝาผนังเก่า ที่เป็นปางพระพุทธเจ้าปรินิพพานแห่งเดียวในประเทศไทย  ต้อนรับสู่ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น) รีสอร์ทสวยริมแม่น้ำแม่กลอง
17.30 น.เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย
19.30 น.ล่องเรือดูหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ ระยิบระยับมากมายตลอดสองฝั่งคลองอัมพวา
21.00 น.กลับเข้าที่พัก นอนหลับสบาย

วันที่สอง  ตลาดเช้าอัมพวา อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อุทยาน ร.2 โบสถ์โพธิ์ปรก วัดบางกุ้ง
06.30 น.เที่ยวตลาดเช้าของอัมพวา ชมวิถีชีวิตอีกรูปแบบที่แตกต่างจากตลาดน้ำยามเย็น ทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า หรือเลือกนอนพักผ่อนสบายๆ ในบรรยากาศรีสอร์ทสดชื่นยามเช้า
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ พาท่านชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะโกธิค ซึ่งภายในประดับด้วยกระจกสีงดงามมาก ณ อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด หลังจากนั้นนำท่านไปชม อุทยาน ร.2 เป็นอุทยานบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย , พาไปชมอุโบสถปรกโพธิ์ ณวัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไม้ในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม กราบสักการะ หลวงพ่อนิล ภายในอุโบสถ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชื่อดังที่สุดของอัมพวา ร้านน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 3) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ก็เก็บของอำลา อัมพวา ด้วยความประทับใจ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
16.00 น.ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

 

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

4 ท่าน

5 ท่าน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

รถตู้ VIP (บาท/ท่าน)

4,500

3,900

3,500

3,200

3,000

2,800

2,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 3 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก

หมายเหตุ    โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

 

ทัวร์สวนผึ้ง อัมพวา 2 วัน 1 คืน (GG 0042)
คำอธิบาย: http://www.taxifortour.com/wp-content/uploads/2014/02/amphawa-floating-market-7.jpgคำอธิบาย: http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/03/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpgคำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_687.jpg?itok=OTFQKF6l


วันแรก ถ้ำเขาบิน โป่งยุบ ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto สวนผึ้ง
07.00 น.คณะพร้อมกันออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดใน ราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ พาท่านเยี่ยมชมโป่งยุบ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์  ,  เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
16.00 น.เดินทางสู่มรกตตะวันตก หรือ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอากาศเย็น สดชื่นตลอดปี เข้าพัก ณ อู่หลงรีสอร์ท (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวีน้ำอุ่น หรือระดับเดียวกัน )
18.30 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  Scenery resort ฟาร์มกล้วยไม้ บ้านหอมเทียน วัดบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา
07.00 น.สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพาท่านเที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้  พาท่านไปชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ ลันดาออร์คิดฟาร์ม , ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาท่านชมโบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง Unseen in Thailand , เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย
20.30 น.ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

4,900

4,500

4,100

3,900

3,700

หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

 

ทัวร์สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน (GG 0043)
คำอธิบาย: http://www.suphan.biz/wadpranon01.jpgคำอธิบาย: http://www.suphan.biz/samchuk03.jpgคำอธิบาย: http://www.siamfreestyle.com/images/content_images/attraction_images/spr/spr_att650001039.jpg


วันแรก (วัดไผ่โรงวัว – ตลาดเก้าห้อง – ตลาดสามชุก 100 ปี – บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ)
07.00 เจอกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี  ถึงวัดไผ่โรงวัว ไหว้พระพุทธโคดม และพระกกุสันโธองค์ใหญ่ยักษ์ และแวะเดินชมสวนสวรรค์ – นรก , พาท่านมาถึงตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดเก่าริมแม่น้ำ เป็นเรือนไม้ปลูกติดต่อกัน เรียงเป็นแถวยาว ที่ในอดีตใช้เป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าสถานที่ค้าขายของชุมชนไทย-จีนวันเวลาผ่านกว่า 100 ปี , พาท่านไปตลาด 100 ปี สามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ (อิสระให้ท่านรับประทาน อาหารกลางวันที่นี่) หลังจากนั้นเดินทางสู่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เมื่อถึงบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ถึงที่นี่เราให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวชม สัตว์น้ำ และสวนสัตว์โดยจะแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ หรือจะนั่งพักผ่อนริมบึง ปั่นจักรยานน้ำ ฯลฯ
17.00 รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 1)
18.00 เข้าที่พัก (พักที่ บึงฉวากรีสอร์ท 1 ห้องพัก 2-3 คน)
20.00 ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (วัดพระนอน – วัดพระลอย – วัดป่าเลไลยก์ – หอบรรหาร-แจ่มใส – หมู่บ้านควายไทย)
06.00 ตื่นเช้าสูดอากาศสดชื่นริมบึง รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 2) เมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จออกเดินทางสู่วัดพระนอน และวัดพระลอย หลังจากนั้นพาท่านไปกราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์เพื่อความเป็นศิริมงคล , นำท่านขึ้นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชมวิวทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรี พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 3)  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จพาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านควายไทย เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่าง ๆของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ
17.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาท่านละ 2,800 บาท
อัตรานี้รวม : รถปรับอากาศเดินทางจากกรุงเทพฯ
อาหาร 3 มื้อตามที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ยกเว้นที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ


ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา ณ สมุทรสงคราม (GG 0044)
คำอธิบาย: http://www.maeklongtoday.com/tour/bangkapom/bangkapom.jpgคำอธิบาย: http://www.tinyzone.tv/images/FckUpload/002.jpgคำอธิบาย: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2686197คำอธิบาย: http://www.touronthai.com/gallery/photo/33000017/watbangkaeyai02.jpgคำอธิบาย: http://www.touronthai.com/gallery/photo/33000013/watpumarinkuditong07.jpg


06.30      เจอกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
09.00      พาเข้าชมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร( 1) หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด   สมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม"ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี   นำท่านไปวัดช่องลม (2) เป็นทำถวายสังฆทานสะเดาะห์เคราะห์เพื่อสิริมงคล เดินทางต่อไปวัดบางกะพ้อม (3) เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312)  ไปที่วัดจุฬามณี (4)  เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้า  ปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน  หลังอาหารนำท่านไปอิ่มบุญกันต่อในช่วงบ่าย ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง (5)  ชมกุฎีที่ทำด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่   ต่อด้วยวัดบางแคใหญ่ (6)ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง  มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น  วัดบางแคน้อย (7) ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ  เดินทางต่อไปที่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) (8) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen  ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง  อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และปิดท้ายวัดที่ (9) … วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2 เมื่อเสร็จแล้วพาท่านไปตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย
18.30    พบกันที่จุดนัดหมาย  พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
20.30    เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยความสวัสดิภาพ

อัตราท่านล่ะ  1,200  บาท  ( ราคานี้ 8 ท่านขึ้นไป )

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.  ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4.  ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
5.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
2.  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.  ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา (GG 0045)
คำอธิบาย: http://g-society.com/upload_imges/kwFUsxzDu2.jpgคำอธิบาย: http://www.web-pra.com/upload/amulet-page/2343-cfe7.jpgคำอธิบาย: http://image-1.megazy.com/square/cat-13/Food-Beverage-ImageCrop_3_38808-13-36438m.jpgคำอธิบาย: http://ed.files-media.com/ud/images/1/30/89809/_MG_7394_Cover-620x392.jpgคำอธิบาย: http://www.banmuang.co.th/oldweb/wp-content/uploads/2012/12/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%931550.jpg


06.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา
07.30 นำท่านไหว้พระ          วัดพนัญเชิง (1) นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อย  ดอกหมาก ต่อด้วยวัดใหญ่ชัยมงคล(2) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วัดสมณโกฏฐาราม (3) วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   วัดสุวรรณดาราราม(4) นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวย  ที่แกะสลักอย่างงดงาม   วัดสุวรรณดาราราม(5) กราบพระประธานในพระอุโบสถ ฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่ง  มีความประณีตงดงาม
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเดินทางต่อไปที่วัดท่าการ้อง(6) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม วัดเชิงท่า(7) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมี ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้   วิหารพระมงคลบพิตร (8) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และปิดท้ายที่ วัดหน้าพระเมรุ(9) นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียว ที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ
17.00 ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยความสวัสดิภาพ

อัตราท่านล่ะ 799 บาท (ราคานี้ 8 ท่านขึ้นไป + อาหารกลางวัน)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

ทัวร์ราชบุรี 1 วัน
ตลาดน้ำดำเนิน ถ้ำเขาบิน ถ้ำจอมพล เขางู ค้างคาวร้อยล้าน(GG 0046)

คำอธิบาย: https://thanawattai2538.files.wordpress.com/2013/02/cropped-watnonghoy1.jpgคำอธิบาย: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8LAQTFfmBbE0btp5ST31peT94skE5zKNMi8BLyoq4FeWKMBMdrg
คำอธิบาย: http://thailanddrone.com/wp-content/uploads/2015/01/10882171_865816220108445_7810230093127956579_n-585x300.jpgคำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_686.jpg?itok=ltH1fpkJ


กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (8 ท่าน ออกเดินทาง)
06.30 น.  นัดพบกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางด้วยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำดำเนิน ล่องเรือเที่ยวชมตลาดน้ำดำเนิน แวะชิมตาลสด ชิมขนมอร่อย ๆ ฝีมือชาวบ้าน , เข้านมัสการหลวงพ่อสดที่วัดหลวงพ่อสด เชิญทำบุญด้วยการให้อาหารปลานับล้านตัว
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านลมโชย หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาท่านแวะชมถ้ำเขาบิน ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ สวยที่สุดในภาคตะวันตก ชมหินงอกหินย้อย , เข้าชมถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นถ้ำที่มีแสงลอดจากนอกถ้ำเป็นปล่องแสง หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวชมเขางู ซึ่งเป็นภูเขาที่เหมือนปกคลุมด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลน มีความสวยงาม หลังจากนั้นเดินทางเข้าชมและนมัสการพระแม่กวนอิมแห่งวัดหนองหอยที่ตั้งอยู่บนยอดเขา , เที่ยวชมค้างคาวร้อยล้านที่บินออกจากถ้ำเป็นสายอย่างน่ามหัศจรรย์ที่วัดเขาช่องพราน
19.00 น.  นมัสการพระปฐมเจดีย์ พร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
21.30 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับจากใจทีมงาม

อัตราค่าบริการ    ท่านละ  950 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ทีวี        
- ค่าอาหาร 1 มื้อ               
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ               
- ค่าเรือท้องถิ่น                  
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด สิงห์บุรี อ่างทอง 1 วัน (GG 0047)
คำอธิบาย: http://www.weekendhobby.com/rc/paramotor/picture2009%5C295255322505.jpgคำอธิบาย: http://realitythailand.com/wp-content/gallery/watkhunintrapramun/watkhun1.jpgคำอธิบาย: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/33/34/17_big.jpgคำอธิบาย: http://realitythailand.com/wp-content/uploads/2011/07/wattonson_front.gif


กำหนดการเดินทาง
06.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
08.00       -  วัดต้นสน ชมพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารและชมพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรก
-  วัดไชโยวรวิหาร เข้าชมพระอารามหลวงชั้นโท
-  วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัญ) เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่ง จ.สิงห์บุรี
-  วัดพระปรางค์มุนี กราบไหว้องค์พระปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่น และวิหารหลวงพ่อเย็น                    
-  วัดพระนอนจักรสีห์ เที่ยวชมพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่
-  วัดพิกุลทองนมัสการหลวงพ่อแพ และชมพระพุทธรูปปรางค์ประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ
-  วัดขุนอินทประมูลเที่ยวชม พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีชื่อว่าพระศรีเมืองทอง
-  วัดท่าอิฐถาราม ชมพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง และ สักการะพระประธานในอุโบสถ หลวงพ่อเพ็ชร
-  วัดม่วง ชม วิหารแก้ว และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อเงินแท้องค์แรกองค์เดียว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
19.45 น.  ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  โปรแกรมนี้จัดเป็นพิเศษ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ : 1,200 บาท / ท่าน (8 ท่าน ขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม          
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์             
- น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรณ์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

 

 

ล่องแก่งน้ำเข็ก ภูหินร่องกล้า Unseen ภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน (GG 0048)

คำอธิบาย: http://fanthai.com/images/pic_news/Myoreginal/18011722%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81.jpgคำอธิบาย: http://www.baansilaresort.com/images/hinpeong/hinpeong01.jpgคำอธิบาย: http://student.nu.ac.th/56315184/w1.jpg

วันแรก  กรุงเทพฯ – จ. พิษณุโลก
06.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายจากนั้นออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. พิษณุโลก ระหว่างทาง บริการอาหารกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ  , แวะนมัสการพระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารใน อ.วังทอง ,  หลังอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่กิจกรรมล่องแก่ง ให้ท่านได้ฝึกควบคุมเรือ และการกู้ภัย ทางน้ำ และการช่วยเหลือตัวเอง โดยทีมงานมืออาชีพสอนอย่างใกล้ชิด , นำเรือยางลงและ ฝึกภาคปฏิบัติในการควบคุมเรือไปในทิศทางที่ถูกต้อง ,  เติมเต็มความตื่นเต้นตลอดเส้นทางการล่องแก่งแม่น้ำเข็ก กับแก่งต่าง ๆ ถึง 18 แห่งในความยากระดับ 2 - 5 และชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามตลอดเส้นทาง จนสิ้นสุดการล่องแก่งกว่า 10 กิโลเมตรที่แม่น้ำแก่งซอง
16.30 น. นำท่านเข้าที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) และพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆ ของรีสอร์ท

วันที่สอง
05.00 น. Check out ออกเดินทางสู่ภูทับเบิก รับอรุณยามเช้าบนจุดชมวิว ภูทับเบิก ยอดเขาที่สูงสุดของเพชรบูรณ์ ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,678 เมตร 1 ใน Unseen Natures and Wonders   ,  บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 4) ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย พร้อมวิวทิวทัศน์ ที่เต็มไปด้วยทะเลหมอก และ แปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อชมวิวทิวทัศน์จนเต็มที่แล้ว ออกเดินทางไปยัง อช.ภูหินร่องกล้า เดินเท้าเข้าสู่ ลานหินปุ่ม และ ผาชูธง ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม บนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของมอสที่เขียวสด ขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารบนภูหินร่องกล้า หลังอาหารเข้าชม ลานหินแตก ที่มีสัณฐานเป็นแนวร่องเหมือนแผ่นดินแยกจากกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญ ของกองกำลังคอมมิวนิสต์  ออกจากภูหินร่องกล้าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน
ราคาท่านละ 3,900 บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี - ไม่มีเตียง) 3,500 บาท
ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม    
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง (ภาพรถตู้เดินทาง)                         
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง                              
- ค่าเรือยาง ชูชีพ และ หมวกกันน็อค
- ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง                                                  
- มัคคุเทศก์บริการตลอดเส้นทาง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์จี วอยาส 92/133  ม.สุชาวาลัย ถนนสุขาภิบาล1 ซ.3  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
G & G Voyage Ltd.,Part 92/133 M.Suchavalai, Sukkapiban 1 Rd., Soi3, Bangsrimuang, Nontaburi 11000
Tel: 02-447-8397 Fax: 02-447-8398   Mobile: 086-666-1567, 089-135-3936  E-mail : ann@ggvoyages.com

© Copyright 2015 www.ggvoyages.com  Designed By : wipavadee boonyatha