วังน้ำเขียว + เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (GG 0080)
คำอธิบาย: http://www.touronthai.com/gallery/photo/48004006/acupoflove06.jpgคำอธิบาย: http://www.health4win.com/private_folder/aticle/relax_good/palio/palio2.jpgคำอธิบาย: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/32/01/07_big.jpgคำอธิบาย: http://image.ohozaa.com/i/75f/EzmK8S.JPG

 

06.30  ออกเดินทางสู่วังน้ำเขียว มุ่งหน้าไปไร่องุ่น วิลเลจฟาร์ม  แล้วเดินทางไปร้านกาแฟ A Cup of Love ถ่ายรูปและให้อาหารแกะ ออกเดินทางไป Palio สถานที่อันเลื่องชื่อของเขาใหญ่ และเดินทางไปตลาดน้ำปากช่อง ไปวัดพระพุทธฉาย เพื่อสักการะ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา บนยอดเขา 17.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9 - 10

11 - 12

ค่าใช้จ่าย  :  ท่าน

1,600

1,400

1,300

1,200

1,100

ค่าใช้จ่าย : เด็ก

อายุต่ำกว่า 4 ปี = ฟรี

มัดจำท่านละ

ชำระเต็มจำนวน

 

 

 

 

 

  

กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี – สระแก้ว 2 วัน 1 คืน (GG 0081)

คำอธิบาย: http://ed.files-media.com/ud/images/1/111/330902/497985_dd0ae5bea9b33849d5afb440f618b0a1-620x392.JPGคำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เก๋งเรือสมัยรัชกาลที่ 5คำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_1385.jpg?itok=7QtckyxI

 

วันที่ 1  วัดบางกระเบา - สวนผลไม้- โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ออกเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบรุีโดยรถปรับอากาศ บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนรถ  กราบหลวงพ่อจาดเสริมสิริมงคล ณ วัดบางกระเบา สักการะขอพร “พระพุทธประทีป” พระประธาน “หลวงพ่อจาด” เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก มีความศรัทธาพุทธคุณุ ด้านอยู่ยงคงกะพัน และการเงิน หน้าที่การงานและชมค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดจํานวนมากชมเก๋งเรือสมัยรัชกาลที่ 5 (เรือพระที่นั่งรัชกาลที 5 เสด็จประพาส วัด บางกระเบา มณฑลปราจีน) และมหาเถระสมาคมแต่งตั้ง ให้เป็น “สํานักปฏิบัติธรรมและวัดพัฒนา
ตัวอย่าง”   พาท่านเที่ยวชมสวนผลไม้ ลิ้มลองผลไม้สดจากต้นทุเรียนปราจีน มังคุด กระท้อน เงาะ ปราจีนบุรีที่ได้รับการกล่าว ถึงความอร่อย หวานมัน ณ สวนคุณมนัส ฮวดจึง ชุมชนหนองจวง ปราจีนบุรี ปลูกผลไม้ตามแนวเกษตรอินทรีย์ทุเรียนพันธ์เมืองนนท์ ต้องไปลิ้มลอง ชิมและช๊อปผลไม้จากสวน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเยี่ยมชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์วิถีของเกษตรกร ที จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดตั้ง โรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้น บ้านที เรียบง่ายและพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
18.00 น. เดินทางเข้าที พัก H โรงแรมอินโดจีน โรงแรมในสระแก้ว ด้วยทําเลที่สะดวกสบายของโรงแรม เพลิดเพลินไปกับบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ เหนือกว่า สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง  ปราสาทสต๊กก๊อกธม - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมอินโดจีน เที่ยวชมความงามของสระแก้ว  เที่ยวชม "ปราสาทสด๊กก๊อกธม" เป็นปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรที่มีพื้นที่ ใหญ่ที่สุด ของภาคตะวันออกและมีความสําคัญต่อ การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองไทย เนื่องจากพบจารึกหลักซึ่งกล่าวถึงลําดับ ราชวงศ์เขมรช่วยให้การลําดับราชวงศ์เขมรมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนมากขึ้น
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านยายต๊าม ร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่ของที่อรัญประเทศ ที่ขายกันมาหลายรุ่น
บรรยากาศภายในร้านดูอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอิ่มอร่อยกับต้นตำรับอาหารเวียดนามเหนือ หลังจากรับประทานอาหารช๊อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือ หรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เลือกชื้อ สินค้ามือสองจําพวกเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋าแว่นตา นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน หรือ สินค้าแบรนด์เนม ทั้งของแท้ และของเทียม เช่นกางเกงยีนส์ลีวายริมแดง   ออกเดินทางอำลาสระแก้ว
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 3,990 บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)
เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 1,990 บาท (พักกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง)

อัตราค่าบริการรวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง 10 ที่นั่ง สำหรับกรุ๊ปเหมา เดินทางผู้ใหญ่ 8 ท่าน*
-ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
-ค่าประกันเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

 

ทัวร์วังน้ำเขียว เขาใหญ่ Flora Park ตลาดน้ำเขาใหญ่ Palio 3 วัน 2 คืน (GG 0082)

คำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_618.jpg?itok=s8tWGHWFคำอธิบาย: http://media.yellowpages.co.th/yellowpages/media/km/thumbnail/53/121128192953/km-121128192953.jpgคำอธิบาย: http://www.bloggang.com/data/t/thip-twice/picture/1348829703.jpgคำอธิบาย: http://www.thailandexhibition.com/images/Eat-travel/eattravel_697.jpg

วันแรก ทับลาน วังน้ำเขียว ไร่องุ่น ฟาร์มเห็ด สวนผักลุงไกร ผาเก็บตะวัน

07.00 น.  นัดพบกันที่จุดนัดหมาย  เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง   แวะถ่ายรูป บริเวณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศ

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที่ ไก่ย่างเลิศทิพย์ (มื้อที่ 1)

13.00 น.  เดินทางสู่ เข้าพัก ณ/หรือระดับเดียวกัน รีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่ (พักห้องแอร์ ห้องละ  2 ท่าน อากาศเย็นสบายทั้งปี ) สัมผัสแห่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก นำคณะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักลุงไกร  ชมทิวทัศน์ของผืนป่าทับลาน และชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาิติทับลาน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก

18.30 น.  บริการอาหารเย็นรสเลิศ ณ ครัวต้นไทร (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง เขาแผงม้า ฟลอร่าปาร์ค A Cup of Love เขื่อนลำพระเพลิง ตลาดน้ำเขาใหญ่ เขาใหญ่ เขาเขียว ไนท์ซาฟารี

06.30 น.  ตื่นเช้า เปลี่ยนรถท้องถิ่นเข้าชมกระทิง ณ หน่วยย่อยเขาใหญ่ เขาแผงม้า ชมการกลับมาของฝูงกระทิง ที่หายหายไปนานจากผืนป่าเขาแผงม้าที่กำลังฟื้นตัว  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  ** 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 แวะชมงาน ฟลอร่าปาร์ค Flora park 2015 (รวมบัตรเข้าชมแล้ว)  เดินทางสู่ อ.ปากช่อง .. ตามเส้นทาง วังน้ำเขียว-หมูสี แวะดื่มกาแฟและถ่ายรูปร้านกาแฟเก๋ๆ น่ารักมาก A  และผ่านเขื่อนลำพระเพลิง แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ  แวะเที่ยวชม ตลาดน้ำเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขาใหญ่ เลือกซื้อของฝาก และมีมุมถ่ายรูปมากมาย

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่านแวะเที่ยวชม ตลาดน้ำเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขาใหญ่ เลือกซื้อของฝาก และมีมุมถ่ายรูปมากมาย  เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก ชมประวัติความเป็นมา พันธุ์สัตว์ และป่าไม้ ภายในเขตอุทยานที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และไปเที่ยวต่อที่น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ บริเวณนี้สามารถเล่นน้ำได้ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีห้องน้ำสะดวก  ท่องเที่ยว เขาเขียว ชมทัศนียภาพบน ยอดเขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตเขาใหญ่ได้กว้างไกล ขาลงแวะชมวิวที่ ผาเดียวดาย เป็นหน้าผาโล่ง มองเห็นแนวเขาร่มซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตัวขนานไปจรดแนวทุ่งหญ้ากว้าง ถ้าโอกาสดีอาจเห็นฝูงนกเงือกบินผ่าน

18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 5)  นั่งรถกระบะ ส่องสัตว์ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง โอกาสเจอสัตว์มีสูงมาก ที่พบประจำ เช่น เก้ง กวาง ลิง ชะนี อีเห็น เม่น หมีขอ และกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00 น.  เข้าพักที่l / /  (หรือระดับเดียวกัน)

 

วันที่สาม Palio Primo Piazza วัดหลวงพ่อขาว

08.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่านเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยวสไตล์อิตาลี มีร้านน่ารักๆ และมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย  นมัสการหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานบนภูเขา สามารถชมวิวได้สวยงาม

18.00 น.  คณะถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา ผู้ใหญ่ 5,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,400 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เดินทางวันนี้ - 30 พฤศจิกายน ลดท่านละ 500 บาท
** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

7,000

6,600

6,200

5,900

5,500

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

หากต้องการพัก รีสอร์ทระดับ 4 ดาว เช่น  /  /  / (หรือระดับเดียวกัน) เพิ่มราคาท่านละ 1,400 - 2,000 บาท
** เดินทางวันนี้ - 30 พฤศจิกายน ลดท่านละ 500 บาท
** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม 
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมส่องสัตว์ 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 

 

 

ทัวร์อุบล ผาแต้ม สามพันโบก โขงเจียม ภูจองนายอย เขาพระวิหาร 5 วัน 4 คืน  (GG 0083)

คำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สามพันโบกคำอธิบาย: http://guideubon.com/news/images/ThuDecember2012211754_natur36-3.jpgคำอธิบาย: http://www.siamensis.org/exsiam/photo-2.jpg-et=3JFBlWsUja6B,P+ZScje6A&nmid=293815565คำอธิบาย: http://inter.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/893/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_1397191397.jpgคำอธิบาย: http://www.wikalenda.com/images/business_kalenda_image/Phu-Chong-Na-Yoi-National-Park-153532.png

 

วันแรก
19.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดหมาย
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี ด้วย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันที่สอง สามพันโบก ทุ่งดอกไม้ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกทุ่งนาเมือง เถาวัลย์ยักษ์ น้ำตกลงรู 
07.00 น. บริการ อาหารเช้าที่ อุบลราชธานี (มื้อที่ 1)  เดินทางสู่ อ.โพธิ์ไทร นำคณะชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง ชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก (โฆษณาทีวี พี่เบิร์ด ธงชัย) แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย กั้นขวางลำน้ำโขง ชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง และเนินทราย หาดหงส์   เที่ยวน้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย ชมทุ่งดอกไม้ที่บานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ ได้แก่ สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ดุสิตา มณีเทวา ทิพย์เกสร หญ้าบัว เป็นต้น ซึ่งจะบานเต็มทุ่งช่วง กันยายน - มกราคม 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่านชมน้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร ระหว่างทางจะพบเถาวัลย์ยักษ์ขนาดเส้นรอบวงเกือบ 1 เมตร ชมน้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก ที่ไหลลอดรูลงมาสวยงามมาก  บริการอาหารเย็นที่แพอารียา ชิมอาหารประเภทปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง (มื้อที่ 3)
19.30 น. เข้าพักที่  / หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น) .... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ผาแต้ม เสาเฉลียง แม่น้ำสองสี แก่งตะนะ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เขื่อนสิรินธร ช่องเม็ก 
04.30 น. ตื่นเช้า ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม  บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 4)  ชมหมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน จากนั้นชมเสาเฉลียงประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านริมโขง (มื้อที่ 5)  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล จากนั้นล่องเรือต่อไปชมแก่งตะนะ ชมแก่งหินที่สวยงามขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล  นมัสการ หลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ื่์ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จากนั้น ชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่เขื่อนสิรินธร
15.30 น. ช้อปปิ้งตลาดชายแดนไทย-ลาว ที่ช่องเม็ก ข้ามไปประเทศลาวเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีและสินค้าพื้นบ้าน พร้อมบริการอาหารเย็นที่ช่องเม็ก (มื้อที่ 6)

วันที่สี่ ภูจองนายอย น้ำตกห้วยหลวง ผามออีแดง รูปแกะสลักนางอัปสร เขาพระวิหาร (หรือปราสาทหินพนมรุ้ง)
06.30 น. บริการ อาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของอีสานใต้ ชมน้ำตกห้วยหลวงหรือเรียกอีกชื่อว่าน้ำตกบักเตวน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของอีสานใต้ สูงกว่า 50 เมตร และเดินชมน้ำตกจุ๋มจิ๋มน้ำตกขนาดกลางที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกห้วยหลวง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขาพระวิหาร
12.00 น. บริการกลางวันแบบอีสานแท้ที่ร้านอาหารเขาพระวิหาร (มื้อที่ 8)  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่าน  ชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศกัมพูชา จากผามออีแดง จากนั้นชมรูปแกะสลักนางอัปสร ศิลปะขอมUnseen In Thailand ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชา (หากปราสาทเขาพระวิหารขึ้นไม่ได้ จะไปปราสาทหินพนมรุ้งแทน) 
16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นที่ ร้านขาหมูนางรอง จ.บุรีรัมย์ (มื้อที่ 9)

วันที่ห้า
03.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา 
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,600 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เดินทางวันนี้ - 30 พฤศจิกายน ลดท่านละ 500 บาท
** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท

 

ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

7,800

7,300

6,900

6,500

6,200

หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2.ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

 

 

 

 

** เดินทางวันนี้ - 30 พฤศจิกายน ลดท่านละ 500 บาท
** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม 
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องปรับอากาศ โทรทัศน์ น้ำอุ่น)
ค่าเรือล่องแม่น้ำสองสี 
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
ค่าผ่านแดนเข้าประเทศลาวที่ช่องเม็กและค่าผ่านแดนเข้าประเทศกัมพูชาที่เขาพระวิหาร
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 

หนองคาย - เวียงจันทน์ - เชียงคาน - ภูเรือ 4 วัน (GG 0084)

 

คำอธิบาย: http://www.a-skytour.com/images/Lao2.gif คำอธิบาย: http://www.a-skytour.com/images/Lao1.gif คำอธิบาย: http://www.a-skytour.com/images/Phurua6.gif คำอธิบาย: http://www.a-skytour.com/images/Phurua7.gif


วันแรก  หนองคาย
19.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ บ.เอ-สกาย ทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ ออกเดิน ทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ตลอดการเดินทาง
22.00 น.  บริการข้าวต้มรอบดึก ที่ นครราชสีมา ให้ท่านได้พักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่สอง   หนองคาย - เวียงจันทร์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดพระแก้ว - ตลาดเช้า
06.00 น.  รุ่งอรุณยามเช้าที่ จ.หนองคาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ หรือเทียบเท่า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย นำท่านเดินทางข้าม ขัว (สะพาน) มิตรภาพไทย – ลาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านพี่เมืองน้องของไทย นำท่านชมความสวยงามของ เมืองหลวง พร้อมสักการะ พระธาตุหลวง พระธาตุองค์สีทองเด่นเป็นสง่า พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของลาว สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวกันว่าผู้ใดมาเยือนนครเวียงจันทร์แล้วไม่ได้มาสักการะพระธาตุหลวงจะถือว่ามาไม่ถึงเวียงจันทร์ จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะที่สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองลาวเป็นอาณานิคม โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมที่ ผสมกันอย่างกลมกลืน ระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะแบบฝรั่งเศส ประตูชัยมีความสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของถนน หลายสายที่พุ่งตรงมาสู่ประตูชัย จากนั้นนำท่านชม วัดพระแก้ว โบราณสถานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตถึง 214 ปี ก่อนที่จะมีการอัญ เชิญมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นวัดเก่าแก่ปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะ วัตถุโบราณล้ำค่ามากมาย จากนั้นนำ ท่านชม วัดสีสะเกด วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรล้านช้าง นำท่านเดินรอบบริเวณระเบียงคตที่ล้อมรอบ อุโบสถซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ผนังรอบระเบียงตอนบนจะเป็นช่องกุดเล็ก มีพระพุทธรูปบุเงินทองถึง 10,136 องค์ นับเป็นกรุพระพิมพ์ที่ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของลาว
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า ซึ่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครเวียงจันทร์ มีสินค้าต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหม ลาว นาฬิกาเก่า เครื่องเงิน  ผ้าตัดเสื้อ  เครื่องแก้วคริสตัล  และเครื่องจักสานราคาถูกมากมาย  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว พาท่านอำลาเมืองลาวนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  ก่อนกลับแวะ  ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีของลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อเหล้า ไวน์ บุหรี่ น้ำหอม ราคาถูกจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ จ.หนองคาย ระหว่างแวะ ตลาดท่าเสด็จ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากกลุ่มประเทศอินโดจีน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าไหม เครื่องครัว และขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ในราคาประหยัด
18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  หนองคาย – วัดหินหมากเป้ง – เลย – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน – ภูเรือ
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง เพื่อกราบสักการะหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี อดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังสายวิปัสนาซึ่งเป็นสถาน ที่ ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ชมเครื่องอัฐบริขารต่างๆของหลวงปู่ พร้อมชมหินสามก้อนที่ลอยมาติดริมแม่น้ำ อันเป็นที่มาของชื่อวัดหินหมากเป้ง พร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายและเกาะแก่งกลางลำน้ำของแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 3 กิโลเมตร ขวางกลางลำน้ำโขงท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ให้ท่าน ได้เลือกซื้อสินค้าอันเลื่องชื่อของเมืองเชียงคาน อาทิ ผ้านวมที่ทำจากผ้าฝ้าย มะพร้าวแก้ว กล้วยอบแห้ง พร้อมของที่ระลึกนานาชนิด  จากนั้นนำท่าน เดินสัมผัสตลาดเชียงคาน เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อสู่  อ. ภูเรือ จ. เลย
16.00 น. นำท่านเที่ยวชม สวนองุ่นวโนทยาน โรงงานผลิตไวน์ชาโตวเดอเลย พร้อมชมบรรยากาศของไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่นับพันไร่ สัมผัสกับเถาองุ่นอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเลือกซื้อไวน์ องุ่นสด  ผักปลอดสารพิษ และของฝากพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตรเมืองหนาว ตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รังเย็น รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท ด้วยบรรยากาศ ปาร์ตี้ เล่นเกมส์ พร้อมดนตรี คาราโอเกะ หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันที่สี่  ภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – หล่มสัก
04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ ยอดภูเรือ โดยรถสองแถวท้องถิ่นชำนาญเส้นทาง เพื่อให้ท่านรอชมแสงแรกของวันใหม่ที่ ผาโหล่น น้อย พิชิตยอดเขาภูเรือที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,365 เมตร ชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่แวดล้อมด้วยต้นสนสลับซับ ซ้อน สัมผัสกับสายหมอกในยามเช้าบริเวณ ผาชะโงก ที่มีลักษณะยื่นออกมาคล้ายหัวเรือสำเภาใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเรือพร้อม สักการะพระพุทธ นาวาบรรพต บนยอดภูเรือ ชม หินรูปพระศิวะ หินเต้า จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากภูเรือ  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โบราณสถานริมแม่น้ำ หมัน สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 2103) ซึ่งถือเป็นพระธาตุแห่งสัจจะและไมตรีระหว่าง กรุงศรีอยุธยาและศรีสัตนาคหุตอาณาจักรล้านช้าง (เวียง จันทร์) เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและลาว (ตามความเชื่อห้ามผู้ที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือดอกไม้สีแดงเข้าไปสักการะ) จนสมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง อาทิ ปลาส้ม น้ำผลไม้ และผลไม้ตามฤดูกาลที่ ไร่กำนันจุล
18.00 น.  บริการอาหารเย็น จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ
20.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน*เดินทางได้ทุกวัน

6,500

-------

1,500

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง สำหรับกรุ๊ปเหมา เดินทางผู้ใหญ่ 8 ท่าน*
-ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
-ค่าประกันเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์
-ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ  3 วัน 2 คืน (GG 0085)


คำอธิบาย: http://www.sansabaytravel.com/images/column_1370402398/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9A%201.jpgคำอธิบาย: http://www.sansabaytravel.com/images/column_1370402398/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%205.jpg


วันเดินทาง: กทม., อุดรธานี 
22:30       คณะผู้ร่วมเดินทางพบกับเราที่จุดนัดพบ จากนั้นเราจะออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีกัน  

วันที่ 1  อุดรธานี,บึงบัวแดง,หนองหาร,สกลนคร,วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
5:00  ถึง จ.อุดรธานี ให้ทุกท่านได้ยืดเส้นยืดสาย ล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน จากนั้น จึงนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ออกเดินทางไปยัง บึงบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงยามเช้า ดอกบัวสีชมพูอมแดงจะชูช่อเต็มบริเวณทั่วไปหมด และชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินบริเวณบึงใหญ่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางไปยังสกลนคร ระหว่างทางแวะชม หนองหาร บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่สกลนคร แล้วออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร ชมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสกลมาตั้งแต่ในอดีต ไหว้หลวงพ่อแสน องค์พระประธานของวัด ชมองค์พระธาตุเชิงชุม และพระพุทธบาทสี่รอย เดินทางเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น(3) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  สกลนคร,วัดป่าสุทธาวาส, พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุพนม,มุกดาหาร
8:00 รับประทานอาหารเช้า (4) จากนั้น เก็บกระเป๋า เตรียมตัวเที่ยวต่อ เราจะนำท่านไป วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและได้มีการสร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ ,ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น และชมพิพิธภัณฑ์+เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเมื่อหลังมรณภาพ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุดอัฐิธาตุของท่านไว้ที่นี่ เพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับพระอาจารย์ของท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม พาชมทิวทัศน์บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม– ท่าแขก) เดินทางต่อไปยัง อ.เรณูนคร พานมัสการพระธาตุเรณูนคร และพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร
12:30  รับประทานอาหารกลางวัน (5) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาทั้งของคนไทยและลาว พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอก เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาเที่ยวหอแก้วมุกดาหาร ขึ้นจุดชมวิวบนหอแก้วชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหารริมแม่น้ำโขง และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว จากนั้นเข้าที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ (6) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน หรือ เดินเที่ยวตลาดอินโดจีนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล,กลับ กทม
8:00  รับประทานอาหารเช้า (7) จากนั้น เก็บกระเป๋า ออกเดินทางเที่ยวต่อ นำท่านไปชมทิวทัศน์บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ พาเที่ยวลานหินที่มีหินรูปทรงแปลกตามากมาย อาทิ เห็ดขนาดใหญ่ ร่ม รองเท้าบู้ท มงกุฎ และชมดอกไม้ทุ่งที่บานสะพรั่งบนลานหิน  จากนั้นนำท่านมายัง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกัน ระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบัน"กว่า 3,000 ล้านบาท สร้างโดย  “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาว"ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 ม. ยาว 101 ม. ความสูง 101 ม. รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท (ประมาณ 60 กก.) เมื่อเข้าชมภายในองค์พระมหาเจดีย์ จะรู้สึกเสมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (8) และเตรียมตัวเดินทางกลับ กทม. แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ที่นครราชสีมา 
21:00  เวลาที่คาดว่าจะถึง กทม. โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

ราคา/ท่าน

6 – 7 ท่าน

8 – 9 ท่าน

รับจาก กทม.

5,990

5,390

 

 

 

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน หนองหาร ( จ.สกลนคร ) / Ploy Palace ( จ. มุกดาหาร ) นอน 2-3 ท่าน/ห้อง หรือเทียบเท่า กรณีวันที่เดินทางห้องพักเต็ม
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม                                      
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก (จ่ายค่า Package Tour ในราคาเด็ก )
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์จี วอยาส 92/133  ม.สุชาวาลัย ถนนสุขาภิบาล1 ซ.3  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
G & G Voyage Ltd.,Part 92/133 M.Suchavalai, Sukkapiban 1 Rd., Soi3, Bangsrimuang, Nontaburi 11000
Tel: 02-447-8397 Fax: 02-447-8398   Mobile: 086-666-1567, 089-135-3936  E-mail : ann@ggvoyages.com

© Copyright 2015 www.ggvoyages.com  Designed By : wipavadee boonyatha